Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
  7. 7.
  8. 8.
1.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.
Aanbod: Ieder schriftelijk aanbieding c.q. offerte aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Werkzaamheden door Aannemer.
3.
Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4.
Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
5.
Postmus: De aannemer die het werk zelfstandig of onder zijn leiding door anderen doet uitvoeren.
6.
Opdrachtgever: de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Aannemer.
7.
Werkzaamheden: De werkzaamheden die Postmus aanbiedt zijn het ontwerpen van de tuin en alle hovenierswerkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
8.
Overeenkomst: de Overeenkomst, waarbij Postmus zich jegens Opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren tegen een door de Opdrachtgever te betalen prijs in geld, waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
Katwijk, 2023