Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
1.
Indien Opdrachtgever materialen aanlevert aan Postmus ten behoeve van groenrecycling, garandeert Opdrachtgever de directe geschiktheid van het materiaal daarvoor.
2.
Opdrachtgever garandeert, dat de aangeleverde en/of uit de Werkzaamheden vrijgekomen grond vrij is van (chemische) verontreinigingen, puin en/of andere materialen, welke redelijkerwijs niet van nature in de grond voorkomen.
3.
Eventuele (analyse)kosten ter vaststelling van de samenstelling van de grond en/of materialen, zeef- en/of reinigingskosten ten behoeve van het verwijderen van eventuele aanwezige stoffen en/of materialen, welke redelijkerwijs van nature niet in de grond voorkomen, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.
Ingeval van ongeschiktheid van materiaal, zulks naar het uitsluitend oordeel van Postmus, is Postmus gerechtigd om zonder waarschuwing of ingebrekestelling het materiaal af te voeren of terug te leveren voor rekening en risico van Opdrachtgever. Indien de ongeschiktheid niet ondubbelzinnig vaststaat, is Opdrachtgever verplicht het materiaal op eerste verzoek van Postmus op te halen. Bij gebreke hiervan is Postmus gerechtigd de kosten van het afvoeren of terug leveren door Postmus op Opdrachtgever te verhalen.
5.
Opdrachtgever blijft eigenaar van de door haar aangeleverde grond en/of materiaal en is verantwoordelijk voor de bestemming van de grondstof indien blijkt dat deze is verontreinigd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.
Opdrachtgever vrijwaart Postmus voor aanspraken van haarzelf en derden die het gevolg zijn van het transporteren van verontreinigde grond en/of zand naar een plaats van opslag alsmede ver- of bewerking indien Opdrachtgever hiertoe opdracht heeft gegeven.
Katwijk, 2023