Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
1.
Postmus staat in voor de echtheid van de door haar geleverde materialen ten behoeve van de tuinbouwkundige- en hovenierswerkzaamheden conform de omschrijving in de offerte.
2.
Indien naar het uitsluitend oordeel van Postmus sprake is van weersomstandigheden en/of tijdelijke terreinomstandigheden ten gevolge waarvan de Werkzaamheden niet binnen de overeengekomen termijn uitgevoerd kunnen worden, is Postmus gerechtigd de Werkzaamheden te onderbreken voor de duur van deze omstandigheden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade aan Opdrachtgever en derden. Tevens kan ten gevolge van deze omstandigheden de aanplant verder uit te stellen indien dit noodzakelijk is voor de hergroei.
3.
Postmus staat in voor de hergroei of ontkieming van de door haar geleverde en/of verwerkte planten gedurende het eerstvolgende groeiseizoen indien de verzorging aan Postmus is opgedragen, tenzij sprake is van uitzonderlijke weersomstandigheden en/of terreinomstandigheden c.q. overmacht, in samenhang met de Overeenkomst. Geringe afwijkingen in de hergroei (maximaal 10%) zijn hierin niet begrepen. Het uitvalpercentage is afhankelijk van de prijs van de betreffende geleverde producten.
4.
Postmus draagt zorg voor het op verantwoorde wijze, milieu hygiënisch verwijderen van afval- en/of reststoffen welke vrij kunnen komen bij de uitvoering van de Werkzaamheden. De kosten van het verwijderen van afval komen voor rekening van Opdrachtgever en is in beginsel niet inbegrepen in de overeengekomen prijs.
Katwijk, 2023