Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
  7. 7.
  8. 8.
  9. 9.
1.
Iedere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.
2.
Postmus voert de Werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens de garantietermijn staat Postmus in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
3.
Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Postmus gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
4.
Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is Postmus gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in redelijkheid niet gevergd kan worden van Postmus, is een Consument gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q. vergoeding verlangen.
5.
De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken, de garantieverplichting vervalt, Opdrachtgever zelf aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde naar het oordeel van Postmus verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoud.
6.
Hout is een natuurproducten en is uniek van structuur, nerf en kleur. Scheurvorming, gaten, oneffenheden, noesten en elk ander verandering en/of verschil door temperatuurwisseling en luchtvochtigheid zijn natuurlijke kenmerken en komen derhalve voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is voorafgaand aan de Overeenkomst geïnformeerd over de eigenschappen en onderhoud van de overeengekomen zaken, en dat hout een natuurlijk materiaal betreft. Kleine afwijkingen en verschillen zijn gelet op het natuurproduct toegestaan.
7.
Ingeval van maatwerk is de laatst overgedragen maatvoering bepalend voor vaststelling van de juistheid van de werkzaamheden door Postmus.
8.

In de hiernavolgende situaties is iedere garantie uitgesloten:

a. Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden, zoals hagel (met een diameter >25mm en met een gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstormen, directe en indirecte blikseminslag e.d.

b. Schade aangebracht door dieren, vandalisme en molest.

c. Schade/gebreken die ontstaan is/zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen e.d.

9.
In ieder geval geeft Postmus een jaar garantie voor verzakking, tenzij anders overeengekomen.
Katwijk, 2023