Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
1.
Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Postmus alleen geacht te bestaan indien Postmus dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2.
Aankoop van bloemen en planten die tijdens de aankoop nog niet volgroeid zijn, zullen onder voorbehoud van het normaal opkweek gemiddelde tot bloei komen, doch staat Postmus nimmer in voor groei en bloei van de geleverde bloemen en planten. Wel zal Postmus beplanting die dood gaat binnen 3 maanden na aanleg kosteloos vervangen (inboetplicht). Schade aan beplanting die is veroorzaakt door Opdrachtgever, is uitgesloten.
3.
Opdrachtgever dient zelf te beoordelen of de geleverde bloemen en planten geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.
4.
Gehele of gedeeltelijke mislukking van de opkweek of oogst van uitgangsmateriaal, zaadoogst of gedeeltelijk bederf tijdens bewaring om welke reden ook, vormt een grond voor overmacht en ontslaat Postmus van haar verplichting tot levering aan Opdrachtgever en van zijn verdere verplichtingen, tenzij zulks aan grove schuld van «Postmus te wijten is. Postmus kan voor een vervangende levering zorg dragen, maar is hiertoe niet verplicht. Deze vervangende levering geschiedt op dezelfde condities, als oorspronkelijk is overeengekomen.
5.
Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding, indien door Postmus een beroep op oogst- en bewerkingsvoorbehoud wordt gedaan. Indien de levering van een bestelde soort product, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, heeft Postmus het recht om een zoveel mogelijk gelijkwaardig soort product te leveren, ofwel om de order te annuleren, wanneer de bestelde soort product niet te leveren is, of Opdrachtgever een ander soort product niet accepteert. Postmus zal zich in dat geval inspannen een ander soort product te leveren.
6.
Postmus staat niet in voor de rasechtheid van bloemen en planten die algemeen bekend staan als zijnde terugsportend
Katwijk, 2023