Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
1.
Postmus en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Postmus bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Postmus is verkregen.
2.
In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Postmus opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Postmus steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3.
Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Postmus aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Postmus vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Postmus vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Postmus is verspreid.
4.
Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Postmus aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Postmus vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Postmus vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Postmus is verspreid.
5.
De geheimhoudingsverplichting leggen Postmus en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.
6.
Bij overtreding van de bepalingen betreffende de geheimhouding uit de algemene voorwaarden, wordt Opdrachtgever bestraft met een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- en een onmiddellijk opeisbare boete van €2.500,- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
Katwijk, 2023