Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
1.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan Postmus verstrekt in het kader van een Overeenkomst. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. Indien Postmus op de hoogte is, of redelijkerwijze behoorde te weten van de onjuistheden in de opdracht, waaronder begrepen fouten of gebreken in de door Opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, is Postmus verplicht om Opdrachtgever hiervoor te waarschuwen.
2.
Opdrachtgever vrijwaart Postmus van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3.
Opdrachtgever vrijwaart Postmus voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle mogelijk vereiste (bouw)vergunningen. Opdrachtgever vrijwaart Postmus voor alle aanspraken als gevolg van het ontbreken van (bouw)vergunningen.
5.
Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Postmus verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
6.
Opdrachtgever vrijwaart Postmus tevens van alle schade, boetes, (last onder) dwangsom, vorderingen en andere overheidsmaatregelen.
Katwijk, 2023