Algemene voorwaarden 

Besloten vennootschap met gewone structuur J.L. Postmus en Zoon B.V. (hierna: Postmus) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058003 en is gevestigd aan Valkenburgseweg 105 (2223KC) te Katwijk.
  1. 1.
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.
1.
Postmus kan indien daartoe opdracht is gegeven een ontwerp of advies opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Postmus de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt en door zal gaan met de uitvoering van de Overeenkomst.
2.
De door Postmus verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
3.
Opdrachtgever is op eerste verzoek van Postmus verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Postmus wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Postmus gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4.
De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren.
5.
Opdrachtgever zal Postmus schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
6.
Indien het advies bestaat in de vorm van een tekening/schets kan Postmus kosten in rekening brengen voor de desbetreffende tekening of schets. Indien Opdrachtgever besluit het ontwerp tot verwezenlijking te brengen retourneert Postmus deze eerder in rekening gebrachte kosten, tenzij anders overeengekomen.
Katwijk, 2023